تعرفه خدمات رندمارت

وبسایت رندمارت از معاملات انجام شده بر اساس مبلغ معامله، کارمزد دریافت می نماید. کامزد فقط از معاملات موفق و فقط از فروشنده دریافت میشود. 

کارمزد معاملات طبق فرمول زیر محاسبه و دریافت میگردد:
از مبلغ 1000 الی 200,000 تومان ، 25 درصد
از مبلغ 200,001 تومان الی 1,000,000 تومان 20 درصد
از مبلغ 1,000,001 تومان الی 5,000,000 تومان 15 درصد
از مبلغ 5,000,001 تومان به بالا 10 درصد

همچنین بابت ارایه برخی دیگر از سرویس های ویژه، مانند ویژه کردن آگهی ها، بروز رسانی  خودکار آگهی ها و سایر موارد هزینه هایی دریافت می گردد.