تعرفه خدمات رندمارت

کارمزد کلیه معاملات در وبسایت رندمارت 15% می باشد. که پس از اتمام معامله، از مبالغ واریزی به حساب خریدار و فروشنده برداشت می شود.